Структура та органи управління

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

(Відповідно до Статуту затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.09.2021 року №668)

Витяг.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мистецький ліцей «Зміна» Дніпровського району м. Києва (далі – Мистецький ліцей «Зміна») –   заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової і профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях, що діє в результаті зміни типу й найменування позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року №1593/1634 та є правонаступником позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва та міжшкільного навчально-виробничого комбінату «Зміна».

1.2.  Мистецький ліцей «Зміна»  належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яку у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування» представляє в особі представницького органу  Київська міська рада (надалі за текстом – власник), підпорядковується власнику та віднесений до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В МИСТЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ «ЗМІНА»

3.4. У складі Мистецького ліцею «Зміна» функціонує позашкільний структурний підрозділ.

Структурні підрозділи діють відповідно до установчих документів Мистецького ліцею «Зміна» та на підставі положень про них, затверджених директором.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ «ЗМІНА», ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

5.1. Управління Мистецьким ліцеєм «Зміна» здійснюють:

засновник або уповноважений ним (ними) орган;

директор;

педагогічна рада;

загальні збори колективу.

5.2.  Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа):

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Засновник або уповноважений ним орган (особа) не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження.

5.3. Безпосереднє управління Мистецьким ліцеєм «Зміна» здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність мистецького ліцею.

5.4. Директор мистецького ліцею призначається на посаду та звільняється з посади засновником за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів та статуту.

5.5. Строк перебування на посаді директора мистецького ліцею визначається Законом України “Про повну загальну середню освіту”.

5.6. Директор Мистецького ліцею «Зміна» має право:

діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти Мистецький ліцей «Зміна» у відносинах з іншими особами;

підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності;

приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

визначати режим роботи закладу;

ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

5.7. Директор Мистецького ліцею «Зміна» зобов’язаний:

виконувати закони України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність мистецького ліцею;

розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

організовувати фінансово-господарську діяльність мистецького ліцею в межах затвердженого кошторису;

забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку;

затверджувати правила внутрішнього розпорядку Мистецького ліцею «Зміна»;

затверджувати посадові інструкції працівників  Мистецького ліцею «Зміна»;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Мистецького ліцею «Зміна» відповідно до закону та Положення про мистецький ліцей;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Мистецького ліцею «Зміна», зокрема, шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог чинного законодавства України;

здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку;

проводити роботу, спрямовану на запобігання та протидію булінгу, забезпечувати оприлюднення на вебсайті закладу, дошках оголошень здобувачів освіти в закладі освіти, процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) (форму заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства), порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; налагоджувати роботу психологічної служби, формування вмінь і навичок щодо виявлення, протидії та попередження булінгу (цькування); проводити моніторинг безпечності та комфортності закладу освіти та освітнього середовища; забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, цим Статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.

5.8. Колегіальним органом управління мистецьким ліцеєм є педагогічна рада.

Головою педагогічної ради мистецького ліцею є директор.

Усі педагогічні працівники мистецького ліцею повинні брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради мистецького ліцею вводяться в дію наказами директора.

Порядок роботи педагогічної ради визначається цим Статутом.

5.9. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Мистецького ліцею «Зміна».

5.10.  Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку мистецького ліцею та річний план роботи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

5.11.  Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

5.12. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

5.13. У Мистецькому ліцеї «Зміна» також можуть діяти:

органи самоврядування працівників мистецького ліцею;

органи учнівського самоврядування;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування мистецького ліцею є загальні збори колективу мистецького ліцею, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

Загальні збори колективу мистецького ліцею заслуховують звіт директора про здійснення управління мистецьким ліцеєм, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності мистецького ліцею.

5.15. Органи громадського самоврядування мистецького ліцею мають право брати участь в управлінні мистецьким ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України “Про освіту”“Про повну загальну середню освіту” та статутом мистецького ліцею.

5.16.  Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

Учні, вихованці мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та структурного підрозділу закладу освіти.

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть мати різноманітні форми і назви.

Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

5.17.  Органи учнівського самоврядування мають право:

брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводити за погодженням з директором організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення;

брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

захищати права та інтереси учнів, вихованців, які здобувають освіту у цьому закладі освіти;

вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

5.18. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.