ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району м.Києва

1. Загальні положення

1.1.   Правила прийому до Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району м.Києва розроблено відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 20 Положення про мистецький ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1313, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних мистецьких ліцеїв, що затверджений наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 17 грудня 2021 року № 1005 тазареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2022 року за № 238/37574).

1.2.   Відповідно до Статуту Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району м.Києва зарахування дітей (учнів, вихованців) до закладу здійснюється на конкурсній основі.

1.3. Правила прийому до Мистецького ліцею «Зміна» Дніпровського району м.Києва схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором закладу.

1.4.   Вступні випробування до ліцею проводяться:
1.4.1. до першого класу (на перший рік навчання за відповідною освітньою програмою) – протягом травня;
1.4.2.   до інших класів (на інші роки навчання за відповідною освітньою програмою) – до початку наступного навчального року або семестру.

1.5 Конкурсні випробування до мистецького ліцею проводяться на безоплатній основі.

2. Перелік вступних випробувань

2.1.   За напрямом «Музичне мистецтво»

2.1.1. виконання фрагменту одного із запропонованих дитячих музичних творів під фонограму мінус або запропонованого народного музичного твору акапельно;

2.1.2. виконання фрагменту довільного (улюбленого) музичного твору акапельно або під фонограму мінус.

2.2.   За напрямом «Хореографія»

2.2.1. демонстрація навичок розтяжки, гнучкості, акробатичних здібностей, тощо звичними раніше вступнику вправами;

2.2.2. виконання фрагменту довільної хореографічної композиції або імпровізації під фонограму або в ритмічному малюнку.

3. Критерії оцінювання вступних випробувань

3.1.   Напрям «Хореографічне мистецтво»

Критерії оцінюванняМаксимальна кількість балів
Музичність1
Виворотність2
Творча індивідуальність1
Демонстрація навичок розтяжки, гнучкості, акробатичних здібностей, тощо звичними раніше вступнику вправами;4
Виконання фрагменту довільної хореографічної композиції або імпровізації під фонограму або в ритмічному малюнку.4
Разом12

3.2.   Напрям «Музичне мистецтво»

Критерії оцінюванняМаксимальна кількість балів
Музичнічсть1
Ритмічність2
Творча індивідуальність1
Виконання фрагменту одного із запропонованих дитячих музичних творів під фонограму мінус або запропонованого народного музичного твору акапельно;4
Виконання фрагменту довільного (улюбленого) музичного твору акапельно або під фонограму мінус.4
Разом12

4. Умови допуску до вступних випробувань

4.1.   До участі у конкурсному відборі допускається вступник, один з батьків (інших законних представників) якого подав/подала особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі), відповідну заяву, а також такі документи:

4.1.1. копію свідоцтва про народження дитини чи іншого документа, що посвідчує особу вступника. Під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа;

4.1.2. оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 (до навчання у ліцеї допускаються діти з погодженням від лікаря щодо відсутності протипоказань фізичних навантажень);

4.1.3. до документів можна подати копії дипломів, грамот, нагород, які підтверджують участь дитини у творчих конкурсах, фестивалях, проєктах тощо.

4.2.   До участі у конкурсному відборі до першого класу допускаються діти, яким на 01 жовтня поточного року виповниться 6 років.

4.3.   У разі наявності та за бажанням одного з батьків (інших законних представників) вступника до заяви може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

4.4.   Документи для вступу можуть подаватися до мистецького ліцею в електронній формі (у сканованому вигляді у форматі PDF) на електронну адресу, визначену в оголошенні про проведення вступних випробувань.

4.5.   Вступники, заяви щодо вступу яких було подано з порушенням строку подання документів, визначеного в оголошенні про проведення вступних випробувань (незалежно від способу їх подання), та/або вимог пункту 1 цього розділу до участі у вступних випробуваннях не допускаються.

4.6.   Приймальна (конкурсна) комісія перевіряє подані батьками (іншими законними представниками) вступників заяви та документи на предмет повноти та відповідності правилам прийому, приймає рішення про допуск вступників до вступних випробувань, повідомляє про це заявників за допомогою телефонного зв’язку або електронною поштою (з підтвердженням про отримання) та розміщує список допущених до вступних випробувань вступників на інформаційному стенді та вебсайті мистецького ліцею.

5. Порядок проведення вступних випробувань

5.1.   Вступні випробування до мистецького ліцею проводяться приймальною (конкурсною) комісією, склад якої затверджується директором.

5.2.   Вступні випробування залежно від фахового предмета (предметів) можуть проводитися у вигляді практичної демонстрації творчих та/або фізичних здібностей, та/або компетентностей вступника, та/або перевірки його теоретичних знань відповідно до затверджених програм вступних випробувань.

5.3.   У разі встановлення в період проведення вступних випробувань карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та/або введення надзвичайного стану за рішенням приймальної (конкурсної) комісії вступні випробування можуть відбуватися із застосуванням дистанційних технологій, в тому числі в режимі онлайн, або можуть бути перенесені на інший період.

5.4.   З метою забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання здібностей та/або компетентностей вступника під час вступних випробувань, які передбачають їх перевірку у формі прослуховування або перегляду (крім фахових предметів, де передбачено виконання письмової або практичної творчої роботи), приймальна (конкурсна) комісія проводить відео-/фото-/аудіофіксацію вступних випробувань.

5.5.   Записи вступних випробувань не можуть бути використані в жоден спосіб, окрім як під час розгляду апеляції та знищуються приймальною (конкурсною) комісією за актами відразу після завершення конкурсного відбору. Під час проведення апеляції записи вступних випробувань можуть переглядатися виключно апеляційною комісією, вступником, його батьками (одним з батьків, іншими законними представниками), які подали апеляцію, та не можуть бути передані третім особам або поширені публічно в будь-який спосіб.

5.6.   Практичні творчі роботи (їх фотокопії) або письмові роботи вступників, виконані під час вступних випробувань, зберігаються у мистецькому ліцеї протягом одного року, після чого знищуються приймальною (конкурсною) комісією за актами, якщо вступник або його батьки (один з батьків, інші законні представники) не виявили бажання їх отримати.

5.7.   Вступні випробування відбуваються з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

6. Порядок формування конкурсного балу вступника

6.1.   Для оцінювання результатів вступних випробувань застосовується 12-бальна шкала. Бали, виставлені за результатами кожного вступного випробування (або їх етапів у разі встановлення), є підставою для визначення конкурсного балу.

6.2.   Після завершення вступних випробувань приймальною (конкурсною) комісією розраховується конкурсний бал кожного вступника. Конкурсний бал розраховується як середнє арифметичне балів, отриманих за результатами кожного з вступних випробувань (або їх етапів у разі встановлення).

7. Порядок формування рейтингового списку вступників

7.1.   Оголошення результатів вступних випробувань здійснюється:

7.1.1. не пізніше ніж на третій робочий день після проведення вступного випробування, яке відбувалося у формі перегляду та/або прослуховування;

7.1.2. не пізніше ніж на п’ятий робочий день після проведення вступного випробування, яке відбувалося у письмовій формі.

7.2.   Результати вступних випробувань оприлюднюються на інформаційному стенді та вебсайті мистецького ліцею.

7.3.   На підставі розрахунку конкурсного балу приймальна (конкурсна) комісія складає рейтинговий список вступників не розголошуючи персональні дані вступників із зазначенням конкурсного балу та рекомендацією про зарахування, який оприлюднюється на інформаційному стенді та на вебсайті мистецького ліцею не пізніше ніж за три робочі дні після проведення останнього вступного випробування.

7.4.   Протягом трьох робочих днів після оприлюднення рейтингового списку, один з батьків (інший законний представник), рекомендованого на зарахування вступника, подає до мистецького ліцею оригінали документів, перелік яких наведено в пункті 3 цього розділу (у разі надання для участі в конкурсному відборі їх копій) та заяву до зарахування до ліцею.

7.5.   Неподання документів у визначений строк вважається невиконанням вимог для зарахування, що є наслідком втрати таким вступником права на зарахування в поточному році.

7.6.   У такому випадку право на зарахування до мистецького ліцею набуває наступний за черговістю у рейтинговому списку вступник, про що приймальна (конкурсна) комісія інформує одного з його/її батьків (іншого законного представника) за допомогою телефонного зв’язку або електронною поштою з підтвердженням про отримання. Протягом трьох наступних робочих днів від дня отримання відповідного повідомлення батьки (інші законні представники) рекомендованого на зарахування до мистецького ліцею вступника подають оригінали документів, передбачених абзацом першим цього пункту (у разі надання для участі в конкурсному відборі їх копій). Неподання оригіналів документів у визначений строк вважається невиконанням вимог для зарахування, що є наслідком втрати вступником права на зарахування в поточному році.

7.7.   Після отримання заяви про зарахування та оригіналів документів приймальна (конкурсна) комісія подає список рекомендованих на зарахування вступників директору мистецького ліцею для видання відповідного наказу.

8. Порядок розгляду апеляції

8.1.   Вступник чи один із його батьків (інших законних представників), який не згоден з рішенням приймальної (конкурсної) комісії щодо результатів або процедури проведення вступних випробувань, може особисто подати апеляцію не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.

8.2.   Апеляція на рішення приймальної (конкурсної) комісії розглядається апеляційною комісією мистецького ліцею, яка створюється директором мистецького ліцею не пізніше наступного робочого дня з дати подання апеляції.

8.3.   До складу апеляційної комісії не можуть входити члени приймальної (конкурсної) комісії, рішення якої оскаржується.

8.4.   Апеляційна комісія розглядає апеляцію шляхом перегляду/прослуховування відео-/аудіозаписів вступних випробувань або практичні творчі роботи (їх фотокопії), або письмові роботи вступників.

8.5.   Проведення повторних прослуховувань/переглядів (крім перегляду письмових та практичних творчих робіт вступників) під час розгляду апеляції не допускається.

9. Зміст ( зразки) конкурсних завдань

9.1.   Напрям «Музичне мистецтво»

9.1.1. виконання фрагменту дитячого музичного твору під фонограму мінус (одного із запропонованих): «Я по вулиці іду», «Буквар», «Засмутилось кошеня» або виконання акапельно фрагменту народної пісні «Ой у лузі червона калина»

Пісня «Я по вулиці іду», слова та музика Алли Мігай та Тамари Коломієць

Текст пісні.
Я по вулиці іду,
Я співаю на ходу,
І підспівують дерева
За парканом у саду

Приспів:
Дабада-дубуду,
Даба-даба-даба
Ду-бу-ду

Пісня «Буквар», слова Ольги Гаєцької та музика Сергія Козака

Текст пісні:
Купи мені, матусенько,
Книжечку чудову,
Щоби краще я пізнала
Мою рідну мову.

Приспів:
Я ту книжечку в крамниці
Вчора оглядала
І сама вже слово “мама”
Голосно читала.

Буквар

Пісня «Засмутилось кошеня», слова  Платона Воронька, музика Ірини Кириліної

Текст пісні:
Засмутилось кошеня –
Треба в школу йти щодня.
І прикинулося вмить,
Що у нього хвіст болить.
Ой, ой, ой, ой!

Ой, ой!
Ой, ой, ой, ой!
Ой, ой!
Ой, ой, ой, ой!
Ой, ой!
Ой, ой!
Що у нього хвіст болить.

Засмутилось кошеня

9.1.2. виконання фрагменту довільного (улюбленого) музичного твору акапельно або під фонограму мінус.

9.2.   Напрям «Хореографія»

9.2.1. демонстрація навичок розтяжки, гнучкості, акробатичних здібностей, тощо звичними раніше вступнику вправами;

Перша позиція. Ця позиція виглядає так: п’ятки разом, а носки нарізно. Ноги ставимо на одну лінію та рівномірно розподіляємо вагу на всю поверхню стопи.

Друга позиція. Ноги розставлені на ширині плечей. При такій стійці ноги розташовані одна від одної на одній лінії на відстані однієї стопи. Центр ваги рівномірно розподілений між стопами.

9.2.2. виконання фрагменту довільної хореографічної композиції або імпровізації під фонограму або в ритмічному малюнку.

для дівчаток:

для хлопчиків: